لطفا صبر کنید ...

لیزر دایود

2019-07-21 توسط admin0
الکترولیز-کردن-موهای-زائد

ليزر  Diod

لیزر موهای زائد

 

لیزر دایود برای موهای زائد درسالهاى اخير، تقاضاى عمومى براى انجام ليزر موى زائد افزايش چشمگيرى داشته است اما مثل هرتكنولوژى  جديد و كمترشناخته شده اى كه ممكنست موردسوء استفاده قرارگيرد؛ بسيارى ازكساني كه بدون مطالعه قبلى وصرفاً براساس تبليغات يا قيمت ارزانتر،اقدام به انجام ليزرموى زائد دريك مركز كردند رامأيوس كرده است. دکتر منصوری اصل سعى دارد تا با ارائه اطلاعات ضرورى دراين زمينه ومعرفى روش صحيح انتخاب مركزمناسب براى انجام ليزرموى زائد؛مانع تكرار تجربه تلخ ازدست دادن پول ووقت وبدترازآن، بى اعتمادى نسبت به يك روش درمانى مؤثروجديدشود.شايدمهمترين نكته اى كه بايدبه آن توجه شود،اينست كه: هرليزرى ، ليزرنيست! واطمينان از دستگاه ليزر، شرط اصلى لازم براى موفقيت درمان قطعى ودائمى موهاى زائد است.

چرا ليزر؟

بر خلاف روش هاى قديمى تر رفع موهاى زائد مانند اپيلاسيون واستفاده ازتيغ و انواع موبرها،كه ساقه مو رابه طورموقت حذف مى كنند؛ ليزر موى زائد ،سلول هاى توليدكننده مو در ريشه (فولیکول) را هدف قرارداده وازبين مى برد، به همين علت تاثيرليزر، بلندمدت ودائمى است.

ليزرچگونه باعث رفع موهاى زائدمى شود؟

ليزر، درواقع پرتو نورى است كه به علت داشتن ويژگي هايى نظير تك رنگ بودن و داشتن انرژى زياد، كاربردهاى متعددى درعلم پزشكى پيدا كرده است.يكى از محبوبترین كاربردهاى ليزر،رفع موهاى زائداست. ليزرموی زاید،براساس خاصيت جذب انتخابى توسط رنگدانه ملانين موجود درموها،عمل مى كند.به عبارت ديگر، ليزر روى سطح پوستى كه موى زائددارد،تابانده مى شود،رنگدانه هاى ملانين موجوددرموها،انرژى ليزرراجذب كرده وآنراازسطح پوست، به عمق ٢تا٣ ميليمترى پوست،جايى كه سلول هاى توليدكننده مودرريشه موها قرارگرفته اند ،رسانده وباعث تخريب اين سلول ها مى شود.

چرا لیزرموی زاید درچند جلسه انجام می شود؟

علت اين موضوع ، چرخه رشد مو درانسان است.به عبارت دیگر؛هرتارمو ، سه مرحله تکاملی را طى مى كند:١- مرحله رشد يا آناژن ٢- مرحله انتقالی یا كاتاژن ٣- مرحله استراحت يا تلوژن . ليزر فقط روى موهايى كه درمرحله رشد يا آناژن هستند،مؤثربوده و روى موهايى كه درمراحل كاتاژن و تلوژن باشند،بى تأثيراست،به همين علت يكى ازعوامل مؤثر در اثربخشى ليزر،تعداد موهاى درمرحله آناژن ناحيه اى است كه ليزر مى شود.

diod

چرخه رشد مو

همانطورکه درتصویر فوق مشاهده می شود از چپ به راست مراحل آناژن، کاتاژن و تلوژن وارتباط ساقه مو با بخش سلولی مولد ساقه مو که برای درک نحوه عملکرد لیزرموی زاید روی موها درفازهای مختلف اهمیت زیادی دارد،نشان داده شده است.

 

چگونه نوع پوست خود را تشخيص دهيم؟

متداولترين طبقه بندى پوست، طبقه بندى دكترفيتزپاتريك است كه براساس رنگ پوست ،مو ، چشم و واكنش پوست به نورخورشيد،انواع مختلف پوست رابه ٦گروه تقسيم كرده است:

نوع ١ : پوست بسيارسفيد وداراى كك ومك،موهاى قرمز،مردمك چشم آبى،پوست سريعاً دربرابرآفتاب مى سوزد وهيچوقت برنزه نمى شود.

نوع٢ :پوست سفيد وموهاى بلوند ومردمك چشم روشن، پوست دربرابر آفتاب مى سوزد وبه ندرت ممكنست برنزه شود.

نوع٣ : پوست گندمى وموهاى قهوه اى ،پوست دربرابرآفتاب گاهى مى سوزد وخوب برنزه نمى شود.(دربعضى اهالى شمال كشورديده مى شود)

نوع٤ : پوست سبزه وموها ومردمكهاى تيره،پوست دربرابرآفتاب خيلى خوب برنزه مى شود وبندرت مى سوزد (پوست بيشترايرانى ها ازاين نوع است)

نوع٥ : پوست قهوه اى تيره ،تقريباً هيچوقت دراثرآفتاب نمى سوزد و شديداً برنزه مى شود. ( دربعضى ازاهالى جنوب كشور و بويژه درهند وپاكستان ديده مى شود )

نوع٦ :پوست كاملاً تيره كه هيچوقت دراثرآفتاب نمى سوزد.(سياهپوستان)

d1

تصویربالا:طبقه بندی فیتزپاتریک انواع پوست

درتصوير فوق؛ رديف بالا به ترتيب از چپ به راست انواع ١تا٣ پوست ودررديف پايين،به ترتيب ازچپ به راست،انواع ٤تا٦ پوست را مشاهده مى كنيد، ايرانى ها عمدتاً پوست نوع ٤و٥ را دارند. بادقت به رنگ پوست ومو وچشم اين تصاويرنگاه كنيد، شما شبيه كداميك هستيد؟

 

-لیزردایود باطول موج ۸۱۰ نانومتر:این لیزربرای تمام انواع پوست حتی پوستهای تیره قابل استفاده است وبه علت قدرت نفوذ زیاد به عمق پوست،میتواند موهای زیرپوست رانیزازبین ببرد.درحال حاضربهترین لیزردایود؛میباشد.

 

 

 

چه كسانى كانديدمناسب براى ليزرموى زائد هستند؟

دريك كلام،همه كسانى كه مى خواهنديكباربراى هميشه ازشرموهاى زائد خلاص شوند،صرفنظرازعلت ايجاد موى زائد(ژنتيك، بالابودن هورمون مردانه ،كم كارى تيروئيد ،قرصهاى ضدباردارى وبعضى ازداروها و….) بهترين روش درمان موى زائد،ليزر است .درموارديكه،موى زائد،به علت بيمارى يا وضعيت خاصى ايجادشده است، براى جلوگيرى از برگشت ورشد مجدد موهای زاید،بایدعلاوه بر ليزر،درمان بیماری زمینه ای نیزانجام شود.

افرادى كه پوست روشن وموهاى ضخيم وتيره دارند،به ليزر بهتر ودرتعداد جلسات كمتر جواب مى دهند.امابطوركلى،تكنولوژى پيشرفته اى كه امروزه دراختيار ماست ،به مااجازه مى دهدكه بهترين درمان ممكن،براى انواع پوست ومو راتأمين كنيم .

 

آمادگى براى انجام ليزر موى زائد:

يكى دو هفته قبل ازانجام ليزر، از كندن موها(اپيلاسيون،بندانداختن،موچين ،مومك و… ) خوددارى ودرصورت لزوم فقط ازتيغ استفاده كنيد،زيرا براى انجام ليزر به ساقه مونيازهست،برای انجام لیزر،اندازه موها بهتر است كوتاه باشد(حدود٢-١ ميليمتر)

پوست نبايد برنزه وآفتاب سوخته باشدودرطول جلسات ليزراستفاده ازسولاريوم وآفتاب گرفتن ممنوع مى باشد.

 

انجام ليزر موى زائد:

ليزردرمطب واتاق ليزر انجام ميشود، كسانى كه به دردحساس هستند يا قصد ليزرنواحى حساس پوست را دارند،مى توانند يك ساعت قبل ازانجام ليزر، ازكرم بیحس کننده  استفاده می شوند  البته مشکل درد  در انجام لیزر بطورکامل برطرف شده وبدون نیازبه بیحسی،حتی درمناطق حساس،انجام می شود. پوست محل ليزر بايد بطوركامل تميزشود(هرنوع كرم ،ازجمله كرم بيحسى،ضدآفتاب  ،كرم پودر،عطروهرنوع لوازم آرايشى مى تواند،باعث سوختگى پوست شود) عينك هاى محافظ براى پوشاندن چشم استفاده شده ودرتمام مدت انجام ليزر،چشمها بسته باشد.ليزرتوسط دکتربهرام منصوری اصل يا متخصصین مجرب انجام می شود.علائمى كه نشانگر انجام صحيح ليزراست عبارتنداز:

١- ورم مختصرپوست اطراف موهاى زائد كه به آن ادم پرى فوليكولار(perifollicular edema) مى گويند،اين ورم كه به اندازه يك عدس كوچك است،علامت انتقال موفق انرژى ليزربه عمق پوست وجايى كه ريشه موقرارگرفته است،مى باشد.

٢- خاكستر شدن بخشى ازساقه مو كه بيرون ازپوست قرارگرفته است.

٣- بوى خاص موى سوخته

موهاى ليزرشده،به تدريج ظرف روزهاى بعد وحداكثرتا دوهفته بعد،خودبخود مى افتد.فاصله بين جلسات ليزر ٨-٦ هفته است ولى بسته به صلاحديد  آقای دکتربهرام منصوری ممكنست تغيير كند.

مراقبتهاى بعداز انجام ليزرموى زائد: 

 استفاده ازضدآفتاب براى نواحى باز (غیرپوشیده) پوست مثل صورت

درصورت ادامه يافتن قرمزى واحساس سوزش پوست،١٢ساعت بعدازانجام ليزر موى زائد،بهتراست ازلوسيون ها و كرمهاى ترميمى طبق نظر دکتربهرام منصوری استفاده شود.

شستن پوست با شوينده هاى ملايم وآب ولرم وخنك بلامانع است.

 

 

d2d3

تصاویر زیر مربوط به نتایج درمانی با لیزرموى زائد ازنوع دایود می باشد.

d4

تصویر فوق نتایج درمانی پس از لیزرموی زایددرناحیه زیربغل وپشت لب رانشان می دهد.

d5


پاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری نشانه گذاری شده اند *


logo-white-footer

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.
لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دکتر بهرام منصوری می باشد